Produkty / Procesní analýzy

Facility Management procesní analýzy


FM procesní analýzy mají dva možné směry, které je možné kombinovat. Prvním je prověření správné evidence a vhodné datové základy, druhým pak nastavení efektivních procesů FM, jejich kontroly a řízení.

První směr se zabývá stávající evidencí správy majetku a to z pohledu struktury majetku a jeho užití, dále pak z pohledu datové základny a využívaných aplikací. Závěrem analýzy jsou návrhy na optimalizaci komplexního softwarového zabezpečení s doporučením na využití a propojení (integraci) jednotlivých aplikací. Analýza obsahuje návrhy způsobu s doporučením na odstranění vybraných rizik a řešení automatizace reportingů.

Druhý směr se věnuje analýze smluvních vztahů s poskytovateli FM služeb (zejména oblasti: energie, technická údržba, revize, úklid a bezpečnost), posouzení souladu plnění služeb vůči smluvnímu závazku a to minimálně v detailumíra plnění (skutečnost x smlouva), mechanismy na kontrolu kvality plnění (skutečnosti) a nástrojů ovlivňující celkovou cenu ve vztahu k dosahované kvalitě plnění a jejich využívání v praxi. Posuzujeme rovněž soulad rozsahu a termínového plnění služeb vzhledem k aktuálním legislativním požadavkům (kontroly, revize prohlídky apod.). Dále se zabýváme rozsahem poskytovaných služeb proti standardnímu rozsahu na trhu, posouzením kvality poskytovaných služeb a srovnáním úrovně se standardem trhu (benchmark) a konečně posouzením cenové úrovně jednotlivých služeb a porovnání s cenovým standardem trhu (benchmark) v rozdělení služeb. V neposlední řadě realizujeme analýzu způsobu řízení poskytovaných služeb, posouzení rozsahu personálního zajištění správy budovy s ohledem na rozsah služeb ze strany poskytovatelů služeb a shrnutí nedostatků a návrh nápravných (optimalizačních) opatření. Definujeme základních úskalí pro případ výměny poskytovatele FM služeb. Vyhodnotíme rovněž komplexní rizika stávajícího systému správy majetku a identifikujeme potenciál možných úspor.

Naši klienti

Ostatní